ABORDĂRI DIDACTICE ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

17 NOIEMBRIE 2023, CLUJ-NAPOCA

Conferința este un bun prilej pentru promovarea și diseminarea unor abordări diverse ale activităților didactice, precum și o oportunitate pentru realizarea unui schimb de bune practici între cadrele didactice și se centrează, prioritar, pe creativitatea şi experienţa didactică, stimulând promovarea metodelor şi mijloacelor moderne de predare-învățare-evaluare utilizate în procesul educativ actual.
Conferința se adreseaza cadrelor didactice din învățământul primar și preșcolar din întreaga țară, forma de organizare fiind una hibrid, cu posibilitatea de a participa la activități atât față în față cât și on-line.
Lucrările prezentate în cadrul conferinței vor fi analizate de către Comitetul Științific și selectate în vederea publicarii în volumul al II-lea al Conferinței. Toți participanții vor primi diplome de participare.

Obiectivele conferinței sunt focalizate pe:

  • Dezvoltarea conexiunilor între unităţile şcolare din țară, pe de o parte, dar și între acestea și Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, în scopul manifestărilor didactice comune și a promovării activității de cooperare interinstituțională;
  • Facilitarea accesului pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar și pentru studenți la promovarea şi prezentarea de materiale, instrumente educaționale, proiecte de lecție, proiecte educaționale, aplicaţii, site-uri educaţionale, etc.;
  • Atragerea studenților și cadrelor didactice într-un context educativ plăcut unde îşi pot pune în aplicare ideile creative şi inovatoare;
  • Punerea în practică a unor abordări pedagogice și manageriale inovatoare prin valorificarea schimbului de experiență a cadrelor didactice;
  • Transmiterea şi promovarea experienţelor de bune practici personale;
  • Încurajarea inovării în educaţie prin adaptarea strategiilor didactice, îmbunătăţirea metodelor şi tehnicilor de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar.

Tematica conferinței este una diversă, deschisă, pliată în principal pe preocupările profesionale ale participanților: proiecte educaționale inovative în domeniul educaţiei: aplicaţii, proiecte de activitate și lecţii demonstrative, etc., modalități de integrare a TIC în procesul de predare-învățare-evaluare în învățământul preșcolar și primar (prezentarea diferitelor resurse în format electronic/digital, a modalităților de utilizare a platformelor educaționale, a resurselor educaționale deschise, etc.), problematica profesorilor debutanți și a studenților, mentoratul de practica și mentoratul de stagiatură, problematica evaluării, a strategiilor de evaluare, etc.
Contribuțiile valoroase vor conduce la menținerea unei comunicări deschise între actorii educaționali participanți și la implementarea unor noi strategii educaționale valorizate în cadrul conferinței, strategii care să faciliteze activitatea didactică în învățământul universitar și preuniversitar.

Organizatori