Contact

17 NOIEMBRIE 2023, CLUJ-NAPOCA

Date de contact:

Conf. univ. dr. Dana Amalia Jucan
dana.jucan@ubbcluj.ro

Asist. univ. dr. Denisa Moldovan
denisa.moldovan@ubbcluj.ro